Pràctiques  |  Departament de Pràctiques en Empreses  |  Tel. 96 160 3000  | uvpracticas@uv.es

PRÀCTIQUES MINISTERI AFERS EXTERIORS I COOPERACIÓ.
2º quatrimestre 2022/23

Representacions en el Exterior (febrer-maig 2023)

Sense perjudici de la possibilitat de suspensió en qualsevol moment degut a les circumstàncies presents i futures derivades del COVID-19, el Ministeri de Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació (MAUC) ofereix als estudiants de la Universitat de València, en el marc del Conveni de Col·laboració subscrit entre totes dues entitats, l’oportunitat de completar la seua formació a través de la realització de pràctiques no remunerades en els Ambaixades, Consolats i Representacions Permanents amb seu en països de la Unió Europea i espai Schengen.

RESOLUCIÓ:
EXTERIOR-RESOLUCION TITULARES PRÁCTICAS 2º CUATRIMESTRE
OFERTA DE PLACES

El total de pràctiques oferides és de 286: OFERTA PRACTICAS 2º cuatrimestre-EXTERIOR

PERÍODE DE REALITZACIÓ

De l’1 de febrer al 31 de maig de 2023

REQUISITS ESTUDIANTS

Només es tindran en compte les sol·licituds d’estudiants que complisquen amb els següents requisits:

 • Cursar qualsevol titulació de la Universitat de València durant el curs 2022-2023
 • Grau: haver superat el 50% dels crèdits necessaris per a obtindre el seu títol i complir els requisits específics de la titulació.
 • Postgrau: estar matriculat.

Complir amb el procediment de sol·licitud i totes les indicacions descrites en la present convocatòria, així com amb les següents pautes del MAUC:

 • Formularis: s’ha d’utilitzar exclusivament el formulari annex que hauran d’emplenar íntegrament, sense omissions ni caselles en blanc. No és necessari adjuntar CVs ni cartes de motivació. Poden indicar qualsevol tipus d’informació addicional que consideren oportuna en el requadre corresponent del formulari.
 • Dades personals: és necessari conéixer sense excepcions el DNI o NIE de cada sol·licitant, per tant, és obligatori emplenar l’apartat corresponent en la sol·licitud.
 • Idiomes: Els nivells han de basar-se exclusivament en la titulació real, obtinguda d’acord amb el marc europeu de referència, nivells A1 a C2, i no en la percepció personal del candidat respecte a les seues competències lingüístiques, Taula d’equivalències nivell d’idiomes. No adjuntar cap títol a la sol·licitud, serà el propi Ministeri el que farà, en el seu moment, les comprovacions oportunes.
 • Models: no manipular els arxius enviats pel Ministeri ja que per motius de seguretat no serien acceptats per la seua xarxa i els resultaria impossible accedir a ells.
 • Nombre de candidatures: cada estudiant podrà sol·licitar un màxim de 3 candidatures indicant l’ordre de preferència. Les candidatures en excés seran descartades. Cada candidatura ha de presentar-se individualitzada en un formulari de sol·licitud independent, el lloc ha de descriure’s seguint la nomenclatura que apareix en el llistat de places oferides.
 • Nom dels arxius dels candidats: Cognoms i Nom-Unitat-Universitat-Ordre Preferència (Exemple: Rodríguez Pérez, Ana-REPER OSCE–Viena-UV-1).
 • Remuneració i períodes: les practiques no comporten cap remuneració per part del MAUC.
 • Els períodes previstos per a les pràctiques no poden reduir-se encara que existeix una certa tolerància, basada en els compromisos acadèmics dels candidats, per a les dates de començament i fi.
SOL·LICITUDS

Termini de presentació: fins al 9 de novembre de 2022

Procediment

Emplenar la SOL·LICITUD i remetre a maria.ridocci@fundacions.uv.es, seguint les següents indicacions:

 • Cada estudiant pot enviar, en format pdf, un màxim de 3 formularis de sol·licitud, un per cada plaça sol·licitada.
  Cada formulari s’enviarà en 1 arxiu independent amb la següent nomenclatura: Cognoms i Nom-Unitat-Universitat-Ordre Preferència (Exemple: Rodriguez Perez, Ana- REPER OSCE-UV-1).
 • Tots això acompanyat, en el cas d’estudiants de Grau, de l’arxiu amb la nota mitjana de l’expedient de cada estudiant, que podrà obtindre en la Secretària Virtual de la Universitat de València.

Emplenar el següent formulari: FORA DE TERMINI

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ
Primera selecció

La Universitat de València realitzarà una primera selecció entre tots els sol·licitants que es presenten, seguint els següents criteris:

 • Complir amb el procediment de sol·licitud descrit.
 • Complir amb el perfil del lloc (titulació, idioma, etc.).
 • Postgrau oficial (tindran preferència).
 • Nota mitjana expedient acadèmic a data actual, en cas dels estudiants de Grau.

La Universitat de València proposarà un màxim d’una candidatura per plaça, tal com estableix el MAUC.

Segona selecció

El MAUC durà a terme un segon procés selectiu entre les sol·licituds presentades per totes les universitats a través de l’examen dels seus currículums i, quan s’estime oportú, una entrevista personal. Al llarg de la segona quinzena del mes de decembre, la Universitat de València farà pública la llista de sol·licitants finalment seleccionats pel MAUC.