Pràctiques  |  Departament de Pràctiques en Empreses  |  Tel. 96 160 3000  | uvpractiques@uv.es

Oferta pràctica extracurricular


A. Vull proposar a l’estudiant.

L’empresa o entitat que vulga acollir a un estudiant concret el comunicarà a ADEIT, amb almenys una setmana d’antelació, emplenat el Comunicat de selecció d’estudiant.

Comunicat de selecció d’estudiants

B. Vull que em proposen a l’estudiant

L’empresa emplenarà i remetrà a ADEIT el formulari d’Oferta de pràctiques externes, que té a continuació.

Quan un estudiant ens indique que està interessat en la seua oferta, els enviarem les seues dades perquè puguen posar-se en contacte amb ell i, si escau, acordar l’inici de la pràctica.

Per cada estudiant se subscriurà necessàriament un acord de pràctiques, que enviarem per correu electrònic a totes les parts (estudiant, tutor d’empresa i tutor acadèmic) abans de l’inici de la pràctica.

Pots trobar informació sobre les titulacions per a les quals ja es pot fer oferta curricular,  així com condicions i terminis en el següent enllaç: ofertes curriculars 21/22

Titulacions de la Universitat de València

Graus        Màsters Oficials          Postgraus Propis

Formulari d´oferta