Pràctiques  |  Departament de Pràctiques en Empreses  |  Tel. 96 160 3000  | uvpracticas@uv.es

Assegurances


Extensió de l’Assegurança d’Accident i Responsabilitat Civil per a Estudiants en Pràctiques Externes
 A. Espanya
  • Pràctiques remunerades: Assistència en la Mútua de l’empresa/institució que ha donat el alta en la Seguretat Social.
  • Pràctiques sense remunerar: Seguir el protocol indicat en la web de afiliació de la universitat: Protocol d’actuació
B. En països de la Unió Europea
  • Per a Assistència Sanitària: Disposar de la Targeta Sanitària Europea i acreditar estar en possessió d’ella a través d’una fotocòpia.
  • Per a casos d’Accident: L’estudiant haurà de acreditar documentalment una assegurança d’Accidents amb la companyia d’assegurances OnCampus i aportar, abans de l’inici de la pràctica, fotocòpia de la pòlissa subscrita que acredite aquesta cobertura.
En el cas de Responsabilitat Civil, amb la pòlissa de la Universitat de València queden assegurats tots els estudiants qque realitzen pràctiques en empreses de la Unió Europea amb una duració inferior a 60 dies, per tant, en cas que supere aquests dies serà necessari acreditar disposar d'aquesta assegurança.
C. En països de la resta del món
  • Per a casos d’Assistència Sanitària, Accident i RC: L’estudiant haurà de acreditar documentalment tindre una assegurança d’Assistència Sanitària, Accidents i Responsabilitat Civil amb la companyia d’assegurances OnCampus i aportar, abans de l’inici de la pràctica, fotocòpia de la pòlissa subscrita que acredite aquestes cobertures.