Per tal de facilitar-te la solució a les incidències que et puguen sorgir durant la realització de les teues pràctiques deus consultar el procediment general d’incidències.

Interrupció de les pràctiques

En el cas que decidisques interrompre la teua pràctica, hauràs d’enviar a ADEIT per correu electrònic, amb còpia als teus tutors, el formulari d’interrupció de la pràctica en el termini màxim de deu dies des de la interrupció.

Modificació dades de la pràctica

En el cas que es produïsca algun canvi en les dades que figuren en l’acord de pràctiques, el tutor de l’empresa emplenarà i remetrà a ADEIT, en el termini de deu dies des de la seua modificació, el formulari de modificació de dades de la pràctica.

Continuació de la pràctica

Per a continuar amb la teua pràctica extracurricular el tutor de l’empresa enviarà a ADEIT el formulari prorroga de la pràctica.