Pràctiques  |  Departament de Pràctiques en Empreses  |  Tel. 96 160 3000  | uvpracticas@uv.es

Pràctiques en Postgraus Propis


Tipus de pràctiques
 • Curriculars: amb crèdits acadèmics, corresponen a una assignatura del títol.
 • Extracurriculars: sense crèdits acadèmics, es podran realitzar fins a un màxim de 900 hores per curs acadèmic.
Requisits dels estudiants
 • Podran realitzar pràctiques formatives els estudiants matriculats en els Postgraus Propis.
 • Els estudiants que guarden una relació de parentiu de fins a tercer grau amb els òrgans de direcció o tutors de les empreses, no podran realitzar pràctiques en aquestes.
 • Tampoc podran formalitzar-se les pràctiques d’aquells estudiants que mantinguen una relació contractual amb l’empresa on vaja a realitzar-les.
Tutorització i representació

Tota pràctica comptarà amb:

 • Tutor/a d’empresa/entitat.
 • Tutor/a d’universitat: professor/a de la Universitat de València que impartisca docència en el títol.
 • Representant empresa/entitat: persona que ostente la representació legal.
 • Representant universitat: responsable acadèmic del títol o coordinador/a del programa (director/a o coordinador/a).
Procediment

Autopracticum i extracurriculars: l’estudiant haurà de buscar una empresa/entitat per a la realització de les pràctiques.

 • L’empresa/entitat que ho aculla haurà d’emplenar el formulari Comunicat de Selecció d’Estudiant.
 • En tot cas el programa d’activitats haurà de portar el vistiplau del responsable acadèmic del postgrau, que haurà de sol·licitar l’estudiant a aquest, Autorització Director/a, i remetre-ho agarcia-sanchez@fundacions.uv.es
 • ADEIT prepararà l’acord/conveni de pràctiques i el remetrà per correu electrònic a totes les parts (estudiant, tutor/a d’empresa i tutor/a d’universitat).
 • Les dades de l’acord/conveni de pràctiques acadèmiques externes, atesa la proposta d’estudiant presentada, quedaran recollits en el Registre de Pràctiques Externes, que estableix les condicions de la col·laboració entre la Universitat de València i l’empresa o entitat.
 • El format és únicament digital i no requereix signatura. Qualsevol modificació del conveni haurà de comunicar-se a la persona de ADEIT que gestione la pràctica.

Assignació: en les pràctiques curriculars, la comissió acadèmica del títol podrà oferir places proposades per empreses/entitats, l’assignació de les quals es durà a terme mitjançant criteris aprovats prèviament per aquesta comissió.

Període de realització
 • Inici de la pràctica: a partir de la data de començament oficial del postgrau.
 • Finalització de la pràctica: quan el postgrau s’inicie i s’acabe en el mateix curs acadèmic, podran realitzar-se fins al 30 de setembre. En cas que el postgrau finalitze en el següent curs al qual està adscrit, podran realitzar-se pràctiques fins a la data oficial de finalització del postgrau.
 • No es podran realitzar pràctiques únicament el mes de setembre.

Formulari Comunicat de Selecció d’Estudiant
Autorització Direcció Postgrau