Òrgan de Cumpliment  |  Tel. 96 160 3000  | organodecumplimiento@adeituv.es

Canal de denúncies

Aquest espai constitueix un instrument segur i confidencial a l’abast de tots els empleats d’ADEIT, a través del qual es poden remetre dubtes, sospites o denúncies sobre accions que siguen contràries a la legalitat així com transmetre i/o elevar qualsevol coneixement sobre comportaments que puguen implicar la materialització d’un risc de caràcter penal

Es tracta d’un  mecanisme segur de participació electrònic que naix de la conveniència d’oferir un espai per als empleats de la Fundació a través del qual es poden traslladar qualsevol coneixement d’acció o omissió que puga ser contrària a la legalitat.

Qualsevol empleat podrà remetre al següent correu electrònic canaldenuncias@adeituv.es les qüestions que considere oportunes en el context de la denúncia d’una possible acció contrària a la legalitat, sent únicament coneixedors dels fets les persones integrants de l’Òrgan de Cumpliment de ADEIT.

És un mitjà de prevenció i resolució de conflictes que preserva la identitat de la persona que fa la comunicació i a través del qual l’Òrgan de Cumpliment tractarà la petició, dubte o denúncia de manera segura i confidencial i donarà resposta a la mateixa en els termes inclosos en el document següent.

Formulario a cumplimentar por la persona que denuncia

Bústia ètica i de bon govern

Aquest espai constitueix un instrument segur i confidencial a l’abast de tots els empleats d’ADEIT, en el qual poden sol·licitar aclariments o plantejar dubtes sobre el Codi de Bon Govern i Bones Pràctiques de Gestió o de la seua aplicació, així com transmetre i/o elevar qualsevol coneixement, dubte o sospita de comportament no concorde a l’expressat en el Codi i/o que puga implicar o tindre com a conseqüència l’incompliment d’aquest.

Es tracta d’un mecanisme segur de participació electrònic per als empleats de la Fundació a través del qual es poden remetre dubtes, qüestions o queixes relatives a la implantació del Codi de Bon Govern i Bones Pràctiques de Gestió.

Qualsevol empleat podrà remetre al següent correu electrònic buzonetico@adeituv.es les qüestions que considere oportunes en l’àmbit de l’esmentat Codi, penjat en el present Portal de Transparència, sent únicament coneixedors dels fets les persones integrants de l’Òrgan de Cumpliment de ADEIT.

És un mitjà de prevenció i resolució de conflictes que preserva la identitat de la persona que fa la comunicació i a través del qual l’Òrgan de Cumpliment tractarà la petició, dubte o denúncia de manera segura i confidencial i donarà resposta a la mateixa en els termes inclosos en el document següent.