Pràctiques  |  Departament de Pràctiques en Empreses  |  Tel. 96 160 3000  | uvpracticas@uv.es

Informació Seguretat Social


Les empreses o entitats tenen l’obligació de donar d’alta en el Règim General de la Seguretat Social, com assimilats a treballadors per compte d’altri, als estudiants que reben una contraprestació econòmica. Reial Decret 1493/2011.

Pràctiques curriculars

Tenen establida una bonificació en la cotització a la Seguretat Social, recollida en la  Disposició Addicional Vint-i-cinquena de el Reial Decret Llei 8/2014, de 4 de juliol.

Pràctiques extracurriculars

Cotizació
Empresa 53,79 €/mes
Estudiants   9,43 €/mes
Cost total 63,22 €/mes