Pràctiques en empreses
QUè FEM

Les pràctiques permeten aplicar els coneixements i suposen un primer pas al món laboral
La Universitat de València considera les pràctiques externes com una metodologia important i necessària en l’aprenentatge i preparació dels/de les seus/seues estudiants/es i, al mateix temps, de vinculació amb la societat. Correspon a ADEIT, sota la direcció dels vicerectorats d’Estudis i Política Lingüística i de Postgrau, l’organització, planificació i gestió de les pràctiques externes dels/de les estudiants/es de la Universitat de València.

Què són les pràctiques externes

És una activitat de naturalesa formativa realitzada pels estudiants i supervisada per un/a tutor/a de l’empresa o institució on es desenvolupa i per un/a tutor/a acadèmic/a de la Universitat de València. Té com a principal objectiu permetre als estudiants/es aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seua formació acadèmica afavorint, al mateix temps, l’adquisició de competències que els preparen per a l’exercici d’activitats professionals, faciliten la seua empleabilitat i fomenten la seua capacitat d’emprenedoria.

Modalitats de pràctiques

Existeixen dos tipus de pràctiques: curriculars i extracurriculars. Les pràctiques curriculars es configuren com activitats acadèmiques integrades en el pla d’estudis del qual es tracte (graus i postgraus), que es corresponen amb un mòdul, matèria o assignatura. Per una altra banda, les extracurriculars són aquelles que els/les estudiants/es poden realitzar amb caràcter voluntari durant el seu període de formació (graus i postgraus) i que, encara tenint el mateix fi que les pràctiques curriculars, no formen part del pla d’estudis.