Pràctiques  |  Departament de Pràctiques en Empreses  |  Tel. 96 160 3000  | uvpracticas@uv.es

NOVETATS COVID

Avís important per a estudiants:

Heu de conéixer els requisits, directrius i guies d’actuació sobre contactes de la COVID-19 aprovades per la Universitat de València que estan en vigor en el moment d’iniciar i realitzar les teues pràctiques. A més, adoptareu les mesures necessàries en cas de símptomes compatibles amb la COVID-19 i, en aqueix cas, el comunicareu a les persones que tutoritzen la vostra pràctica en l’empresa o entitat i en la Universitat, a ADEIT i al correu covid@uv.es

DataDocumentDirigit aTema
23/06/2021Represa de les pràctiques centres sanitaris del Sistema Valencià de Salut i centres sanitaris privatssEstudiantsRepresa de les pràctiques centres sanitaris del Sistema Valencià de Salut i centres sanitaris privats
24/02/2021Desescalada jutjats i tribunals de la Comunitat ValencianaEstudiantsPresencialitat d'estudiants en seus judicials
28/01/2021Resolució de la UV per a l'adaptació de la docència en el 2n quadrimestre del curs 2020/2021EstudiantsEs mantindrà la planificació inicialment prevista en el desenvolupament de les pràctiques externes, els TFG i els TFM
09/01/2021Recomanacions de la CRUE per a les pràctiques externes 2020/21
Totes les persones implicadesEstabliment de criteris uniformes per a l'adaptació de les pràctiques externes davant la Covid-19.
07/01/2021Instrucció de la UV per a les pràctiques externes del curs 2020/21
Totes les persones implicadesFacilitar l'adaptació de les pràctiques externes davant la pandèmia COVID-19
11/2020
Adaptació de la docència de les titulacions oficials de la Universitat de València en el segon quadrimestre del curs 2020-21
EstudiantsEs manté per al segon quadrimestre del curs 2020-21 el model d'ensenyament híbrid, flexible i estable seguit en el primer quadrimestre.
03/11/2020Resolució de la Generalitat en relació amb les pràctiques en centres sanitaris d'estudiants d'universitats de la Comunitat Valenciana
Estudiant/ empresa o institucióSe suspenen les pràctiques en centres sanitaris públics i privats de la Comunitat fins a un altre avís a excepció de l'alumnat de l'últim curs de cadascuna de les diferents titulacions de ciències de la salut i de màster oficial, que mantindran la presencialitat i activitat pràctica. També s'excepciona l'activitat pràctica assistencial desenvolupada en les clíniques universitàries pròpies de cada universitat.
02/10/2020
Resolució de la Generalitat per als centres docents d'ensenyaments no universitaris sostinguts amb fons públics
Estudiant/ empresa o institucióEs permet la realització de pràctiques formatives en aquests centres d'alumnat que curse estudis de grau o de màster en universitats públiques o privades.
10/09/2020Instrucció del Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius
EstudiantAmpliació del termini de finalització de les pràctiques externes extracurriculars del curs 2019/20 fins al 31 de desembre de 2020.
03/09/2020Actuacions per a la prevenció i control enfront del COVID-19 en centres de serveis socials de caràcter residencial de la Generalitat ValencianaEstudiantNo es permetrà l'accés a personal en pràctiques formatives
09/2020Adaptació de la docència de les titulacions oficials de la Universitat de València en el primer quadrimestre del curs 2020-21
EstudiantPrevisió de màxima normalitat per al desenvolupament de les assignatures de Pràctiques Externes en Institucions Sanitàries i Educatives, que estaran sotmeses a l'oferta, la disponibilitat, i les restriccions que determinen les institucions que acullen a l'estudiantat.
31/08/2020
Recomanacions del Ministeri d'Universitats a la comunitat universitàriaEstudiantPresencialitat adaptada per al curs universitari 2020-21 i protocols a seguir establits per la Universitat i les entitats col·laboradores durant la realització de pràctiques acadèmiques externes.
08/06/2020DECRET 8/2020, de 13 de juny, del president de la Generalitat
Estudiant/ empresa o institucióEs permet la represa de les activitats presencials de les pràctiques externes en empreses i entitats les àrees d'activitat de les quals estiguen autoritzades pel Govern Estatal i per la Generalitat.