Pràctiques  |  Departament de Pràctiques en Empreses  |  Tel. 96 160 3000  | uvpracticas@uv.es

Programa Campus Rural

II EDICIÓ PROGRAMA CAMPUS RURAL DE PRÀCTIQUES UNIVERSITÀRIES EN EL MEDI RURAL.

Convocatòria i ofertes disponibles:

RESOLUCION_CONVOCATORIA_CAMPUS_RURAL_2023

Universitat de València. Curs 2022/2023

El Programa Campus Rural és una iniciativa desenvolupada pel Ministeri per a la  Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, en col·laboració amb el Ministeri d’Universitats i les Universitats Públiques Espanyoles (CRUE), que permetrà que els universitaris de qualsevol titulació oficial puguen dur a terme pràctiques acadèmiques, curriculars o extracurriculars, en municipis de zones rurals amb problemes de despoblació de menys de 5.000 habitants (llistat municipis elegibles Campus Rural) de qualsevol Comunitat Autònoma de l’estat espanyol i de Portugal, a través d’entitats les dependències de les quals estiguen situades en les zones objecte de la iniciativa, ja es tracte d’ajuntaments, mancomunitats i altres organismes. També en associacions, Cambres de Comerç o fundacions sense ànim lucre i empreses legalment constituïdes.

El/la estudiant haurà de residir en aquesta zona durant el transcurs de la pràctica (o a 20 km de distància), coneixent-la en profunditat i convivint i col·laborant amb la seua gent, de manera que puguen veure-la com un lloc d’oportunitats per al desenvolupament del seu futur professional.

En aquest sentit, tant el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demográfic, com la Universitat  de València comparteixen el mateix objectiu: contribuir al reequilibri territorial incentivant l’arribada de capital humà als espais més despoblats per a dinamitzar el seu teixit productiu, social i institucional.

 • INFORMACIÓ PER A ENTITATS COL·LABORADORES

OBLIGACIONS

Les entitats participants vetlaran pel normal desenvolupament de les pràctiques, garantint la possibilitat d’assistència a proves finals d’avaluació que es realitzen durant el període de realització de les pràctiques.

La persona tutora assignada per l’entitat participant farà un seguiment i avaluació efectius de les pràctiques, coordinant-se per a això amb el tutor/a de la universitat. A més, informarà la universitat de les possibles incidències sorgides i supervisaran, i si escau sol·licitaran, l’adequada disposició dels recursos de suport necessaris per a assegurar que l’estudiantat amb discapacitat realitze les seues pràctiques en condicions d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal. Finalment, expediran un certificat de finalització de les pràctiques.

REQUISITS

 1. Les entitats poden ser públiques o privades: administració local, institució, organisme o empresa legalment constituïts i assentats en municipis de menys de 5.000 habitants.
 2. Les entitats poden presentar més d’una oferta, indicant els perfils requerits en cadascuna d’elles.
 3. Duració de 3 mesos.
 4. Període de pràctiques entre l’1 de juliol i el 30 de setembre del 2023.

CRITERIS DE SELECCIÓ

De les ofertes presentades, se seleccionaran al voltant de 15  ofertes per a les branques d’arquitectura i enginyeria, ciències i ciències de la salut, i altres 15 per a les branques d’arts i humanitats i ciències socials i jurídiques. La selecció de les places oferides seguirà els següents criteris:

 1. Que provinguen d’institucions públiques.
 2. Que so oferta plantege una solució habitacional de residència per a l’alumne durant el període de la pràctica.
 3. Que pràctiques es desenvolupen en una província diferent a aquella en la qual tinga la seua seu el campus acadèmic en el qual el/la estudiant estiga matriculat/a.
 4. Les pràctiques Del qual estiguen vinculades a accions contemplades en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, o en el Pla 130 Mesures enfront del Repte Demogràfic.
 5. Les pràctiques Del qual demostren un impuls de la digitalització en l’entorn local en el qual es desenvolupa (cap a l’administració, les empreses o la població).
 6. Les pràctiques Del qual tinguen en compte la perspectiva de gènere.

L’elecció de les entitats que finalment reben algun estudiant en pràctiques, de les seleccionades per les universitats per a participar en el programa, vindrà determinada per l’ordre de prelació establit per a l’assignació d’estudiants.

CRITERIS D’ELECCIÓ DE L’ESTUDIANTAT

La universitat selecciona 16 estudiants, preferentment 8 estudiants de les branques d’Humanitats i Ciències Socials, i altres 8 de la branca de Ciències, Ciències de la Salut i Enginyeries, tenint en compte els següents criteris:

 1. Nota mitjana d’expedient, amb 2 decimals, consolidada a data 7 de juny de 2023 (la nota ix d’un procés informàtic), o per al cas de la persona matriculada en un màster universitari, l’ordre obtingut conforme als
  criteris d’admissió a aquest.
 2. En cas de mateixa nota mitjana, es tindrà en compte el major nombre de crèdits superats en aqueixa data.
 3. En cas de tenir el mateix nombre de crèdits superats, la data i hora d’inscripció en el registre electrònic.

FORMULARI INSCRIPCIÓ PER A LES ENTITATS COL·LABORADORES: fora de termini

 • INFORMACIÓ PER A ESTUDIANTS

INSCRIPCIÓ: 

Les persones interessades presentaran la seua sol·licitud a través d’una instància general habilitada en la seu electrònica de la Universitat de València, ENTREU (https://www.uv.es/eregistre).

Tutorial registro electronico_Campus Rural_II Edición

REQUISITS

Per a ser admeses en aquesta convocatòria, la persona sol·licitant ha de complir amb tots i cadascun dels requisits que consten en la RESOLUCION_CONVOCATORIA_CAMPUS_RURAL_2023_firmada VR.

CALENDARI

Data Activitat
Del 13 de març al 18 d’abril de 2023

S´ amplia el termini fins al 20 d´ abril de 2023.

Presentació de les ofertes per part de les entitats.
Del 4 de maig a l’1 de juny de 2023

Es retarda termini d’inscripció fins al 18 de maig de 2023

Termini de sol·licitud de pràctiques per a l’estudiantat (fins a les 13:00h)
A partir del 9 de juny de 2023 Publicació d’estudiants amb la pràctica adjudicada i l’ajuda concedida vinculada a aquesta.
Entre l´1 juliol i el 30 de setembre de 2023 Realització de les pràctiques.