PORTAL DE TRANSPARENCIA

Invertari d’activitats de tractament

En compliment del que disposa l’article 31.2 de la Lley Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personal i Garantia dels Drets Digitals, la Fundació Universitat – Empresa de València (ADEIT) fa pública l’inventari de les seues activitats de tractatment en el qual consta la informació que estableix l’article 30 del Reglament (UE) 2016/679 i la seua base legal.