Qui som
PERFIL DE CONTRACTANT

Benvinguts i benvingudes al Perfil del Contractant de la FUNDACIÓ UNIVERSITAT EMPRESA DE VALÈNCIA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA.

Amb la modificació dels seus Estatuts, aprovats en sessió del seu Patronat celebrada el 29 de juny de 2015, a l’efecte de l’establit en el Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refundit de la Llei de Contractes del Sector Públic, la Fundació forma part del Sector Públic, tenint així mateix la condició de mitjà propi de la Universitat de València-Estudi General.

De conformitat amb l’indicat, ADEIT, dins de les entitats que configuren el sector públic, té la naturalesa de poder adjudicador d’acord amb el previst en l’article 3.3.b) TRLCSP ja que les finalitats fundacionals d’ADEIT, relacionats en l’article 2 dels seus Estatuts, cobreixen necessitats d’interès general que no tenen caràcter industrial o mercantil.

Derivat de l’anterior, i en compliment de les previsions de la citada norma, el Patronat de la Fundació va aprovar el 29 de juny de 2015, les Instruccions Internes de Contractació, d’obligat compliment, en les quals es regulen els procediments de contractació necessaris per a l’adjudicació dels Contractes d’obres, serveis i subministraments que no estiguen subjectes a regulació harmonitzada, a l’efecte de garantir l’observança i efectivitat dels principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació.

 

  

L’accés a anuncis de licitació, licitacions en curs, adjudicacions i formalització de contractes es poden consultar en el perfil del contractant del Portal de Transparència.

A més, poden consultar les licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.