Pràctiques en empreses
INFORMACIó

Les empreses i institucions tenen l’obligació de donar d’alta en el Règim General de la Seguretat Social als estudiants que reben una prestació econòmica. Reial Decret 1493/2011.

NOU. A partir de l’1 d’agost de 2014, s’ha establit una bonificació en la cotització a la Seguretat Social per les pràctiques curriculars externes dels estudiants universitaris. Disposició addicional vint-i-cinquena del Reial Decret Llei 8/2014, de 4 de juliol.

Cotizació (Any 2019) 
Empresa 48,41€/mes
Estudiants   8,49€/mes
Cost total 56,90€/mes

*Pot ampliar la informació en les instruccions de la Tresoreria General de la Seguretat Social publicades a finals d’agost, i en l’autorització de terminis extraordinaris.