Pràctiques en empreses
PRÀCTIQUES MINISTERI AFERS EXTERIORS I COOPERACIÓ. SEGON QUADRIMESTRE 2018-2019

El Ministeri d’Afers exteriors i de Cooperació (MAEC) ofereix pràctiques als estudiants de la Universitat de València, en el marc del Conveni de Col·laboració subscrit entre ambdues entitats. Els estudiants tenen l’oportunitat de completar la seua formació a través d’un període de pràctiques no remunerades en Ambaixades, Representacions Permanents d’Espanya i Consolats.

RESOLUCIÓ MAEC a data 15 d’abril

OFERTA DE PLACES

El total de pràctiques oferides és de 249.


REQUISITS ESTUDIANTS

Només es tindran en compte les sol·licituds d’estudiants que complisquen amb els següents requisits:

1. Estar cursant qualsevol titulació de la Universitat de València durant el curs 2018-2019

 • Grau: haver superat el 50 per cent dels crèdits necessaris per a obtenir el seu títol i complir els requisits específics de la titulació.
 • Postgrau: estar matriculat.

2. Complir amb el procediment de sol·licitud i totes les indicacions descrites en la present convocatòria, així com amb les següents indicacions del MAEC:

Formularis: és necessari utilitzar exclusivament el formulari de la present convocatòria. Igualment el formulari ha d’arribar complet i sense omissions ni caselles en blanc.
Dades personals: és necessari conèixer sense excepcions el DNI o NIE de cada candidat, per tant, és obligatori emplenar l’apartat corresponent en la sol·licitud.
Idiomes: Els nivells han de basar-se exclusivament en la titulació real, obtinguda d’acord amb el marc europeu de referència (nivells A1 a C2) i no en la percepció personal del candidat respecte a les seues competències lingüístiques.

Perfil sol·licitat: ha d’ajustar-se el més rigorosament possible al perfil sol·licitat per cada representació.
Models: no manipular els arxius enviats pel Ministeri ja que per motius de seguretat no serien acceptats per la nostra xarxa i ens resultaria impossible accedir a ells.
Nombre de candidatures: a causa de l’increment de centres d’ensenyament amb conveni estem obligats a limitar-nos a un màxim de 3 candidatures per estudiant amb nombre d’ordre de preferència. Les candidatures a l’excés seran descartades. Cada candidatura ha d’estar individualitzada en un formulari independent i indicar sempre en el formulari de sol·licitud (“Destinació sol·licitada”) si el lloc correspon a una Ambaixada, Representació, Consolat General, etc. seguint la nomenclatura que apareix en el llistat de places oferides, exemples:

Ambaixada Ciutat. País
Exemple: Emb. Atenes. Grècia

Representació/Organització Ciutat. País)
Exemple: Repre ONU Ginebra. Suïssa

Consolat General Ciutat. País
Exemple: CG. Ámsterdam. Països Baixos

PRIMERA SELECCIÓ

- La Universitat de València realitzarà una primera selecció entre tots els candidats que es presenten, seguint els següents criteris:

 • Complir amb el perfil del lloc (titulació, idioma, etc.)
 • Postgrau oficial (tindran preferència)
 • Nota mitjana expedient acadèmic a data 17 de febrer de 2019

- La Universitat de València proposarà 1 sol·licitud per destinació, tal com estableix el MAEC, i publicarà, a mitjan abril, en la Web de ADEIT, el llistat de les candidatures proposades.

SOL·LICITUDS ESTUDIANTS

1. Emplenar el document MAEC-SOL·LICITUD-SEGON QUADRIMESTRE 2018-19 i remetre a omara.parra@fundacions.uv.es, seguint les següents indicacions:

 1. Cada estudiant pot enviar un màxim de 3 formularis, un per cada destinació sol·licitada.
 2. Cada formulari s’enviarà en 1 arxiu independent amb el següent nom:

Ordre de preferència_Cognomene1_Cognom2_Nom_Emb/Repre/CG_País

Exemple: 1_Pérez_Pérez_Juan_Emb. Atenes_Grècia 

2. Adjuntar també el certificat de nivell d’idiomes exigit per plaça segons el marc europeu de referència (nivells A1 a C2), amb el següent nom:

Cognom1_Cognom2_Nomene_nivell_nomene idioma

Exemple: Pérez_Pérez_Juan_C2_Inglés

3. Emplenar següent formulari:

 

MAEC-Formulari inscripció UV-Segon Cuadrimestre 2018-2019

 • DADES PERSONALS

 • NIF/NIE
 • Nombre personal de l'alumne. És el codi que t'identifica com a alumne en els tràmits administratius que hages de fer al llarg del teu període acadèmic. Pots consultar-ho en la Secretaria Virtual de la Universitat de València
 • TITULACIÓ UNIVERSITÀRIA DE GRAU EN LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. CURS 2018-2019

 • Indicar la titulació en la qual estàs matriculat durant el Curs Acadèmic 2018-2019
 • TITULACIÓ UNIVERSITÀRIA DE POSTGRAU EN LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. CURS 2018-2019

 • Indicar la titulació en la qual estàs matriculat durant el Curs Acadèmic 2018-2019
 • PLACES SOL·LICITADES

 • Indicar si el lloc correspon a una Ambaixada, Representació, Consolat General, etc., seguint la nomenclatura que apareix en el llistat de places ofertes (Ambaixada Ciutat. País) (Representació/Organització Ciutat. País) (Consolat General Ciutat. País)
 • Indicar si el lloc correspon a una Ambaixada, Representació, Consolat General, etc., seguint la nomenclatura que apareix en el llistat de places ofertes (Ambaixada Ciutat. País) (Representació/Organització Ciutat. País) (Consolat General Ciutat. País)
 • Indicar si el lloc correspon a una Ambaixada, Representació, Consolat General, etc., seguint la nomenclatura que apareix en el llistat de places oferides (Ambaixada Ciutat. País) (Representació/Organització Ciutat. País) (Consolat General Ciutat. País)
 • OBSERVACIONS

 • En aplicació del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques, pel que fa al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, li informem que les seues dades personals, a més del seu correu electrònic, estan inclosos en fitxers tractats per la Fundació Universitat-Empresa de València – ADEIT per a la gestió relacionada amb els nostres serveis. Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió “dret a l’oblit”, limitació del tractament, portabilitat de les dades, oposició i a no ser objecte de decisions individualitzades respecte a les seues dades personals, davant d’ADEIT en la següent adreça: Plaça de la Mare de Déu de la Pau, 3, 46001 València, o bé al email a datos@adeituv.es, aportant còpia del seu DNI o document identificatiu equivalent. Si no desitja seguir rebent informació sobre les nostres activitats, per favor, comunique'ns-ho a: datos@adeituv.es. Aquest missatge ha sigut generat des d'un compte de la Fundació Universitat-Empresa de València, medi propi de la Universitat de València, per a les finalitats pròpies de la Fundació. El seu contingut es considera confidencial i, llevat que la naturalesa del mateix així ho exigisca, no està permesa la seua reproducció o distribució sense l'autorització expressa. Si. ha rebut indegudament el correu, li preguem que advertisca d'açò al remitent i procedisca a la seua eliminació. En el lloc web institucional de la Universitat de València pot consultar les nostres condicions d'ús i polítiques de privacitat en l'enviament de correu electrònic. Qualsevol incidència relacionada amb la recepció dels nostres correus electrònics i en particular les relatives a la seguretat i confidencialitat poden ser comunicades a lopd@uv.es. He llegit i accepte els termes i condicions

Remuneració i períodes: les pràctiques NO COMPTEN AMB REMUNERACIÓ ALGUNA per part del MAEC i els períodes previstos per a la seua realització no poden reduir-se ni canviar-se, encara que existeix una certa tolerància, basada en els compromisos acadèmics dels candidats, per a les dates de començament i fi.

CALENDARI

Presentació de sol.licituds. Universitat de València (ADEIT)

21 de febrer de 2019

Resolució per part de la Universitat de València (ADEIT)

25 de febrer de 2019

Període de reclamacions. Universitat de València (ADEIT)

Del 25 al 27 de febrer de 2019

Enviament de candidatures a la Unitat de Pràctiques del MAEC

28 de febrer de 2019

Resolució definitiva MAEC

15 d’abril de 2019

Període de “repesca” per renúncies

Abril-maig

Incorporació

1 de juliol de 2019