Pràctiques en empreses
PRàCTIQUES MINISTERI AFERS EXTERIORS I COOPERACIó .CONVOCATòRIA ESTIU 2019/2020

El Ministeri d’Afers exteriors i de Cooperació (MAEC) ofereix pràctiques NO REMUNERADES als estudiants de la Universitat de València, en el marc del Conveni de Col·laboració subscrit entre ambdues entitats. Els estudiants tenen l’oportunitat de completar la seua formació a través d’un període de pràctiques no remunerades en Representacions en el exterior.

RESOLUCIÓ PROVISIONAL UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

OFERTA DE PLACES

El total de pràctiques oferides és de 285

CALENDARI

Presentació de sol.licituds. Universitat de València (ADEIT)

Del 10 de febrer al 5 de març de 2020

Resolució per part de la Universitat de València (ADEIT)

10 de març de 2020

Període de reclamacions. Universitat de València (ADEIT)

Del 10 al 12 de març de 2020

Enviament de candidatures a la Unitat de Pràctiques del MAEC

15 de març de 2020

Resolució definitiva MAEC

15 de maig de 2020

Incorporació

1 de juliol de 2020

REQUISITS ESTUDIANTS

Només es tindran en compte les sol·licituds d’estudiants que complisquen amb els següents requisits:

1. Estar cursant qualsevol titulació de la Universitat de València durant el curs 2019-2020:

  • Grau: haver superat el 50 per cent dels crèdits necessaris per a obtenir el seu títol i complir els requisits específics de la titulació per a poder realizar pràctiques.
  • Postgrau: estar matriculat.

2. Complir amb el procediment d’inscripció i totes les indicacions descrites en la present convocatòria, així com amb les següents indicacions del MAEC:

Formularis: és necessari utilitzar exclusivament el formulari de la present convocatòria. Igualment el formulari ha d’arribar complet i sense omissions ni caselles en blanc.

Dades personals: és necessari conèixer sense excepcions el DNI o NIE de cada candidat, per tant, és obligatori emplenar l’apartat corresponent en la sol·licitud.

Idiomes: Els nivells han de basar-se exclusivament en la titulació real, obtinguda d’acord amb el marc europeu de referència (nivells A1 a C2) i no en la percepció personal del candidat respecte a les seues competències lingüístiques.

Perfil sol·licitat: ha d’ajustar-se el més rigorosament possible al perfil sol·licitat per cada representació.

Models: no manipular els arxius enviats pel Ministeri ja que per motius de seguretat no serien acceptats per la nostra xarxa i ens resultaria impossible accedir a ells.

Nombre de candidatures: a causa de l’increment de centres d’ensenyament amb conveni estem obligats a limitar-nos a un màxim de 3 candidatures per estudiant amb nombre d’ordre de preferència. Les candidatures a l’excés seran descartades. Cada candidatura ha d’estar individualitzada en un formulari independent i indicar sempre en el formulari de sol·licitud (“Destinació sol·licitada”) si el lloc correspon a una Ambaixada, Representació, Consolat General, etc. seguint la nomenclatura que apareix en el llistat de places oferides, exemples:

Ambaixada Ciutat. País
Exemple: Emb. Atenes. Grècia

Representació/Organització Ciutat. País)
Exemple: Repre ONU Ginebra. Suïssa

Consolat General Ciutat. País
Exemple: CG. Ámsterdam. Països Baixos

 

Remuneració i períodes: les practiques NO COMPTEN AMB REMUNERACIÓ ALGUNA (ni per a desplaçament ni per a estada) per part del MAEC i els períodes previstos per a la seua realització no poden reduir-se ni canviar-se, encara que existeix una certa tolerància, basada en els compromisos acadèmics dels candidats, per a les dates de començament i fi.

PRIMERA SELECCIÓ

– La Universitat de València realitzarà una primera selecció entre tots els candidats que es presenten, seguint els següents criteris:

  • Complir amb el perfil del lloc (titulació, idioma, etc.)
  • Postgrau oficial (tindran preferència) – Es tindrá en compte la nota mitjana del grau de procedència al postgrau.  Adjuntar certificat expedient (no necessari l’oficial, copia secretaria virtual).
  • Grau – Es tindrà en compte la nota mitjana que figure en l’expedient en el moment de la inscripció. Adjuntar certificat expediente (copia secretària virtual, on conste visible el nom i cognoms i nota mitjana de l’interessat).

- La Universitat de València proposarà 1 sol·licitud per destinació, tal com estableix el MAEC, i publicarà, el 10 de març, en la Web de ADEIT, el llistat de les candidatures proposades.

PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ

1. Emplenar el document específic (Representacions) MODELO SOLICITUDES PRÁCTICAS ESTUDIANTES EXTERIOR 2019-20 i remetre a omara.parra@fundacions.uv.es, seguint les següents indicacions:

  1. Cada estudiant pot enviar un màxim de 3 formularis, un per cada destinació sol·licitada.
  2. Cada formulari s’enviarà en 1 arxiu independent amb el següent nom:

Ordre de preferència_Cognomene1_Cognom2_Nom_Emb/Repre/CG_País_UV

Exemple: 1_Pérez_Pérez_Juan_Emb. Atenes_Grècia _UV

2. Adjuntar el certificat de nivell d’idiomes exigit per plaça segons el marc europeu de referència (nivells A1 a C2), amb el següent nom:

Cognom1_Cognom2_Nomene_nivell_nomene idioma

Exemple: Pérez_Pérez_Juan_C2_Inglés

3. Adjuntar també el certificat de l’expediant, amb el següent nom:

Cognom1_Cognom2_Nomene_Secr.virtual

Exemple: Pérez_Pérez_Juan_Secr.virtual

4. Emplenar següent formulari (IMPRESCINDIBLE):

*En el cas que l’estudiant seleccionat renuncie a les pràctiques sense causa justificada, el Ministeri d’Afers exteriors es reservarà el dret de no comptar amb ell com a candidat en les següents convocatòries.

Fora de plaç.

Remuneració i períodes: les practiques NO COMPTEN AMB REMUNERACIÓ ALGUNA (ni per a desplaçament ni per a estada) per part del MAEC i els períodes previstos per a la seua realització no poden reduir-se ni canviar-se, encara que existeix una certa tolerància, basada en els compromisos acadèmics dels candidats, per a les dates de començament i fi.