Pràctiques en empreses
PRàCTIQUES MINISTERI AFERS EXTERIORS I COOPERACIó .CONVOCATòRIA 1ER QUATRIMESTRE 20_21
IMPORTANT:

Davant la situació d’excepcionalitat generada per la COVID-19, que no sembla que vaja a millorar en un futur pròxim, el Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació ha decidit cancel·lar la convocatòria de pràctiques que estava prevista per al primer quadrimestre, tant en l’exterior com en serveis centrals. El programa de pràctiques es reprendrà tan prompte ho permeten les condicions sanitàries.

___________________________________________________________________________________

Sense perjudici de la possibilitat de suspensió (en qualsevol moment i motivat per les circumstàncies presents i futures derivades del COVID-19) de la Convocatòria de pràctiques per al Primer Quadrimestre 2021 (1 d’octubre 2020 al 31 gener 2021) i sempre dins del marc del Conveni de Col·laboració de Pràctiques Formatives, El Ministeri d’Afers exteriors i de Cooperació (MAEC) ofereix pràctiques NO REMUNERADES als estudiants de la Universitat de València, en el marc del Conveni de Col·laboració subscrit entre ambdues entitats. Els estudiants tenen l’oportunitat de completar la seua formació a través d’un període de pràctiques no remunerades en Representacions en el exterior.

RESOLUCIÓ DEFINITIVA UV

OFERTA DE PLACES

El total de pràctiques oferides és de 275 entre Representacions en el Exterior i Serveis Centrals.

Presentació de sol.licituds. Universitat de València (ADEIT)

Del 5 de juny al 8 de juny de 2020 (fins a les 15:00h)

Resolució per part de la Universitat de València (ADEIT)

9 de juny de 2020

Període de reclamacions. Universitat de València (ADEIT)

Del 9 al 12 de juny de 2020 (fins a les 12:00)

Enviament de candidatures a la Unidad de Pràctiques del MAEC

15 de juny de 2020

Resolució definitiva MAEC

31 de juliol de 2020

Incorporació

1 de octubre de 2020

REQUISITS ESTUDIANTS

Només es tindran en compte les sol·licituds d’estudiants que complisquen amb els següents requisits:

1. Estar cursant qualsevol titulació de la Universitat de València durant el curs 2020-2021:

  • Grau: haver superat el 50 per cent dels crèdits necessaris per a obtenir el seu títol i complir els requisits específics de la titulació per a poder realizar pràctiques.
  • Postgrau: estar matriculat.

2. Complir amb el procediment d’inscripció i totes les indicacions descrites en la present convocatòria, així com amb les següents indicacions del MAEC:

Formularis: és necessari utilitzar exclusivament el formulari de la present convocatòria. Igualment el formulari ha d’arribar complet i sense omissions ni caselles en blanc.

Dades personals: és necessari conèixer sense excepcions el DNI o NIE de cada candidat, per tant, és obligatori emplenar l’apartat corresponent en la sol·licitud.

Idiomes: Els nivells han de basar-se exclusivament en la titulació real, obtinguda d’acord amb el marc europeu de referència (nivells A1 a C2) i no en la percepció personal del candidat respecte a les seues competències lingüístiques.

Perfil sol·licitat: ha d’ajustar-se el més rigorosament possible al perfil sol·licitat per cada representació.

Models: no manipular els arxius enviats pel Ministeri ja que per motius de seguretat no serien acceptats per la nostra xarxa i ens resultaria impossible accedir a ells.

Nombre de candidatures: a causa de l’increment de centres d’ensenyament amb conveni estem obligats a limitar-nos a un màxim de 3 candidatures per estudiant amb nombre d’ordre de preferència. Les candidatures a l’excés seran descartades. Cada candidatura ha d’estar individualitzada en un formulari independent i indicar sempre en el formulari de sol·licitud (“Destinació sol·licitada”) si el lloc correspon a una Ambaixada, Representació, Consolat General, etc. seguint la nomenclatura que apareix en el llistat de places oferides, exemples:

Ambaixada Ciutat. País
Exemple: Emb. Atenes. Grècia

Representació/Organització Ciutat. País)
Exemple: Repre ONU Ginebra. Suïssa

Consolat General Ciutat. País
Exemple: CG. Ámsterdam. Països Baixos

Remuneració i períodes: les practiques NO COMPTEN AMB REMUNERACIÓ ALGUNA (ni per a desplaçament ni per a estada) per part del MAEC i els períodes previstos per a la seua realització no poden reduir-se ni canviar-se, encara que existeix una certa tolerància, basada en els compromisos acadèmics dels candidats, per a les dates de començament i fi.

PRIMERA SELECCIÓ

– La Universitat de València realitzarà una primera selecció entre tots els candidats que es presenten, seguint els següents criteris:

  • Complir amb el perfil del lloc (titulació, idioma, etc.)
  • Postgrau oficial (tindran preferència) – Es tindrá en compte la nota mitjana del grau de procedència al postgrau.  Adjuntar certificat expedient (no necessari l’oficial, copia secretaria virtual).
  • Grau – Es tindrà en compte la nota mitjana que figure en l’expedient en el moment de la inscripció. Adjuntar certificat expediente (copia secretària virtual, on conste visible el nom i cognoms i nota mitjana de l’interessat).

- La Universitat de València proposarà 1 sol·licitud per destinació, tal com estableix el MAEC, i publicarà, el 10 de març, en la Web de ADEIT, el llistat de les candidatures proposades.

PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ

1. Emplenar el document específic (Representacions o Serveis Centrals) MODELO SOLICITUD PRÁCTICAS ESTUDIANTES  2020-21 i remetre a omara.parra@fundacions.uv.es, seguint les següents indicacions:

  1. Cada estudiant pot enviar un màxim de 3 formularis, un per cada destinació sol·licitada.
  2. Cada formulari s’enviarà en 1 arxiu independent amb el següent nom:

Ordre de preferència_Cognomene1_Cognom2_Nom_Emb/Repre/CG_País_UV

Exemple: 1_Pérez_Pérez_Juan_Emb. Atenes_Grècia _UV

2. Adjuntar el certificat de nivell d’idiomes exigit per plaça segons el marc europeu de referència (nivells A1 a C2), amb el següent nom:

Cognom1_Cognom2_Nomene_nivell_nomene idioma

Exemple: Pérez_Pérez_Juan_C2_Inglés

3. Adjuntar també el certificat de l’expediant, amb el següent nom:

Cognom1_Cognom2_Nomene_Secr.virtual

Exemple: Pérez_Pérez_Juan_Secr.virtual

4. Emplenar següent formulari (IMPRESCINDIBLE):

*En el cas que l’estudiant seleccionat renuncie a les pràctiques sense causa justificada, el Ministeri d’Afers exteriors es reservarà el dret de no comptar amb ell com a candidat en les següents convocatòries.

fora de plaç

Remuneració i períodes: les practiques NO COMPTEN AMB REMUNERACIÓ ALGUNA (ni per a desplaçament ni per a estada) per part del MAEC i els períodes previstos per a la seua realització no poden reduir-se ni canviar-se, encara que existeix una certa tolerància, basada en els compromisos acadèmics dels candidats, per a les dates de començament i fi.