Pràctiques en empreses
BEQUES CONSELLERIA D’HABITATGE, OBRES PúBLIQUES I VERTEBRACIó DEL TERRITORI 2018/2019

Beques per a la realització de pràctiques externes en la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ofereix la realització de pràctiques formatives i projectes de finalització de carrera, de finalització de grau o de finalització de màster en dependències de la pròpia Conselleria o en centres depenents d’aquesta, dirigits als alumnes matriculats a la Universitat de València en el curs acadèmic 2018/2019, amb l’objectiu de complementar la seua formació universitària.

Característiques:

- Pràctiques extracurriculars.

- Els programes s’elaboraran de manera que s’assegure una dedicació als estudis i activitats en la Conselleria.

- Com a borsa o ajuda econòmica els alumnes seleccionats rebran una quantitat mensual de 600 euros (sis-cents euros) a jornada completa, en la qual no estan inclosos els costos ocasionats com a conseqüència de la inclusió dels estudiants en el Règim General de la Seguretat Social, que es pagarà als estudiants a la finalització de les seues pràctiques en proporció a les hores efectivament realitzades durant aquest període.

- El període de realització de les pràctiques és de l’1 d’abril al 30 de setembre de 2019.

RESOLUCIÓ: 

La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori és l’encarregada de seleccionar l’alumnat.

IMPORTANT:

Aquestes pràctiques oferides poden patir canvis per motius aliens a la Fundació.

El/l’estudiant no pot posar-se en contacte amb la Conselleria ni començar les pràctiques fins que no arreplegue la seua documentació