Pràctiques en empreses
POSTGRAU PROPIS

Requisits del estudiants

 • Podrán realitzar pràctiques formatives els alumnes matriculats en els Postgraus Propis amb la autorizatció expressa del responsable del mateix.
 • Els alumnes que guarden una relació de parentesc de fins a tercer grau amb els òrgans de direcció o tutors de les empreses, no podrán realitzar pràctiques en les mateixes.
 • Tampoc podrán formalitzarse les pràctiques als estudiants que mantinguen una  relació contractual amb l´empresa on vaja a realitzar-les.

Procediment de la Pràctica

 • L´estudiant haurà d´omplir el formulari de sol·licitud de pràctica de l´estudiante
 • Buscar-se una Empresa/Institució per a la realització de les pràctiques.
 • L´Empresa/Institució que ho aculla i l´estudiant hauran d´omplir el ‘Comunicat de Selecció d’Estudiant‘ adjuntant el programa d´activitats i remetre-ho a david.siles@fundacions.uv.es .
 • En tot cas el programa d’activitats haurà de portar el vistiplau del responsable acadèmic del postgrau que haurà de sol·licitar l’estudiant a est i posteriorment remetre a david.siles@fundacions.uv.es
 • ADEIT amb el vist i plau de la direcciò del postgrau, prepararà l´Acord de pràctiques, ho manarà a la direcció del postgrau per a la seua firma i segell i es posarà en contacte amb l´estudiant perquè les seues pràctiques puguen iniciar-se.

Període de realització de la pràctica:

 • La pràctica podrà donar començament a partir de la data d’inici oficial del postgrau (es podran realitzar un màxim de 900 hores per curs i titulació).
 • La pràctica podrà realitzar-se com a màxim fins al 30 de setembre del curs acadèmic en vigor, en cas que la matrícula seguisca oberta podrà formalitzar-se un nou acord (prèvia comunicació de l’empresa a través de l’enviament d’un nou “Comunicat de Selecció d’Estudiant”) des de l’1 d’octubre i com a màxim fins a la data oficial de finalització del postgrau.
 • No es podran realitzar pràctiques únicament el mes de setembre.