Pràctiques en empreses
DECLARACIó RESPONSABLE EMPRESA/ENTITAT

Actualitzat a 19/06/2020

PROCEDIMENT

1. Les empreses/entitats han d’emplenar a través de la web de ADEIT el formulari Declaració responsable de l’empresa o entitat i pujar el document pertinent (modificació o selecció) amb les condicions de la pràctica:

 • No pujar cap document si no canvia res (indicar núm. acord baix en la casella pertinent o dades de l’estudiant)
 • Pujar el document de modificació si canvia el tipus de pràctica (telepràctica, paralitzada, etc) o alguna altra dada (dates, departament, etc)
 • Pujar el document de selecció en el cas de ser nova pràctica.

2. L’estudiantat ha d’emplenar a través de la web de ADEIT el formulari Document d’acceptació de la pràctica de l’estudiantat.
3. ADEIT formalitzarà l’acord de pràctiques i remetrà a tots els agents implicats per al seu Vist i plau

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE L’EMPRESA/ENTITAT

En relació amb la realització de pràctiques externes per part d’estudiants de la Universitat de València, donada la situació d’emergència sanitària provocada pel COVID-19, en virtut de la instrucció de la Vicerectora d’Ocupació i Programes Formatius de data 26/03/2020 sobre el desenvolupament dels programes de pràctiques acadèmiques externes per a la transició a una nova normalitat i del Decret 8/2020, de 13 de juny, de la Generalitat Valenciana de regulació i flexibilització de determinades restriccions, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana,

DECLARE RESPONSABLEMENT:

PRIMER. Que l’empresa/entitat coneix i compleix amb el Decret 8/2020, de 13 de juny, de la Generalitat Valenciana, així com amb els requisits i directrius que es recomanen en les diferents fases del Pla de transició a la nova normalitat exigits pel Ministeri de Sanitat i altres autoritats sanitàries competents en relació a la progressiva incorporació a la presencialitat dins dels centres de treball.

SEGON. Que l’empresa/entitat es troba dins de les àrees d’activitat autoritzades pel Govern Estatal i per la Generalitat.

TERCER. Que l’empresa/entitat ha adoptat les accions necessàries per a complir les mesures d’higiene i/o prevenció per a la persona estudiant, de la mateixa manera que les existents per als treballadors i treballadores. 

QUART. Que l’empresa o entitat informarà, formarà i farà respectar a l’estudiantat aquestes mesures, així com li proporcionarà els mitjans de seguretat i protecció indispensables per al desenvolupament de la pràctica.

CINQUÈ. Que l’empresa/entitat no es troba en un procediment de regulació d’ocupació (ERTO/ERO) que afecte la part específica de l’empresa relacionada amb la pràctica a desenvolupar.

EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE COMUNICATS DE SELECCIÓ PER Al CURS 2019/2020 VA FINALITZAR EL 26/07/2020

DECLARACIÓ RESPONSABLE EMPRESES I ENTITATS

Declaració de compliment amb tots els punts exposats en l'apartat anterior.
 • Emplenar en el cas que no siga necessari remetre cap document (en el cas de continuïtat sense cap modificació).
 • Document de modificació o selecció d'el/la estudiant amb les noves condicions de la pràctica. (Podràs trobar el document a l'inici d'aquesta pàgina)
 • Imprescindible que el correu electrònic indicat siga de l'empresa.
 • INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

  Responsable: Universitat de València

  Delegado de Protección de Datos: D. Javier Plaza Penadés. lopd@uv.es

  Finalidad: Gestión de prácticas externas.

  Legitimación: Cumplimiento de obligación legal en prácticas externas para estudiantes según normativa:

  - Reglamento de prácticas académicas externas de la Universitat de València, aprobado el 26 de junio de 2012 por el Consejo de Gobierno.

  - Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios.

  Destinatarios: Fundación Universidad-Empresa, ADEIT.

  Plazo: Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades derivadas del tratamiento. Posteriormente, la conservación o, en su caso, su bloqueo se realiza de conformidad con los plazos establecidos en la normativa de documentación y archivos.

  Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos como se explica en la información adicional.

  Amplíe información: www.adeituv.es/politica-de-privacidad

 • "He llegit i accepte la informació proporcionada sobre protecció de dades"