Pràctiques en empreses
ACEPTACIó DE LA PRàCTICA DE L’ESTUDIANTAT

Actualitzat a 22/06/2020

PROCEDIMENT

 1. Les empreses/entitats han d’emplenar a través de la web de ADEIT el formulari Declaració responsable de l’empresa o entitat  i pujar el document pertinent (modificació o selecció) amb les condicions de la pràctica.
 2. L’estudiantat ha d’emplenar a través de la web de ADEIT el formulari d’acceptació de la pràctica de l’estudiantat.
 3. ADEIT formalitzarà l’acord de pràctiques i remetrà a tots els agents implicats per al seu Vist i plau

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE L’ESTUDIANTAT

En relació amb la realització de pràctiques externes per part d’estudiants de la Universitat de València, donada la situació d’emergència sanitària provocada pel COVID-19, en virtut de la instrucció de la Vicerectora d’Ocupació i Programes Formatius de data 26/03/2020 sobre el desenvolupament dels programes de pràctiques acadèmiques externes per a la transició a una nova normalitat i del Decret 8/2020, de 13 de juny, de la Generalitat Valenciana de regulació i flexibilització de determinades restriccions, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana,

 

DECLARE RESPONSABLEMENT:

PRIMER. Que és la meua voluntat realitzar les pràctiques acadèmiques externes en l’empresa/entitat col·laboradora a dalt referenciada, de manera presencial.

SEGON: Que conec els requisits i directrius establits en el Decret 8/2020, de 13 de juny, de la Generalitat Valenciana, així com els que es recomanen en les diferents fases del Pla de transició a la nova normalitat exigits pel Ministeri de Sanitat i altres autoritats sanitàries competents en relació a la progressiva incorporació a la presencialitat dins dels centres de treball que l’empresa/entitat haurà de posar a la meua disposició amb la finalitat de garantir la meua seguretat sanitària, sent responsable d’adoptar les mesures de protecció necessàries per a això i de no posar en risc la meua salut en cap moment.

TERCER: Que em compromet a posar en coneixement de la Universitat qualsevol incompliment d’aquests requisits i directrius a fi que es puguen prens les mesures oportunes.
 

EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE COMUNICATS DE SELECCIÓ PER Al CURS 2019/2020 VA FINALITZAR EL 26/07/2020

DECLARACIÓ RESPONSABLE D'ACCEPTACIÓ DE LA PRÀCTICA ESTUDIANTAT

Declaració de compliment amb tots els punts exposats en l'apartat anterior.
 • Indica el nom COMPLET de la teua titulació
 • IMPRESCINDIBLE QUE EL CORREU ELECTRÒNIC SIGA DE "ALUMNI"
 • INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

  Responsable: Universitat de València

  Delegado de Protección de Datos: D. Javier Plaza Penadés. lopd@uv.es

  Finalidad: Gestión de prácticas externas.

  Legitimación: Cumplimiento de obligación legal en prácticas externas para estudiantes según normativa:

  - Reglamento de prácticas académicas externas de la Universitat de València, aprobado el 26 de junio de 2012 por el Consejo de Gobierno.

  - Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios.

  Destinatarios: Fundación Universidad-Empresa, ADEIT.

  Plazo: Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades derivadas del tratamiento. Posteriormente, la conservación o, en su caso, su bloqueo se realiza de conformidad con los plazos establecidos en la normativa de documentación y archivos.

  Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos como se explica en la información adicional.

  Amplíe información: www.adeituv.es/politica-de-privacidad

 • "He llegit i accepte la informació proporcionada sobre protecció de dades"