Política de Privacitat
POLíTICA DE PRIVACITAT (ÚLTIMA REVISIÓ MAIG 2018)

RESPONSABLE (IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DE LA WEB) I FUNCIONS

Responsable
La Fundació Universitat-Empresa de València (Consell Social de la Universitat de València. Estudi General de València) de la Comunitat Valenciana, mitjà propi de la Universitat de València-Estudi General (d’ara endavant “ADEIT”), és l’entitat titular del lloc: www.adeituv.es, portal institucional de la Fundació.

 
ADEIT
CIF: G46470738
Plaça Verge de la Pau número 3
46001 València
Correu electrònic: datos@adeituv.es
Delegat de Protecció de Dades de la Universitat de València
Javier Plaza Penadés
Delegat de Protecció de Dades
Ed. Rectorat
Av.Blasco Ibañez, 13
VALÈNCIA 46010
lopd@uv.es
Telèfon: 34 96 162 54 31
 
Funcions
D’acord amb els seus Estatuts, ADEIT té consideració de mitjà propi o tècnic de la Universitat de València- Estudi General.

ADEIT té com a missió promoure les relacions entre la Universitat de València i l’entorn empresarial i professional.

ADEIT fomenta el desenvolupament d’activitats conjuntes en tots aquells camps que afavorisquen l’intercanvi de coneixements i que, com a conseqüència d’açò impulsen el desenvolupament i progrés econòmic.
En el context d’aquest marc funcional, ADEIT està legitimada per a tractar dades personals amb ple respecte al dret fonamental a la protecció de dades i a la normativa que la desenvolupa.

FINALITAT I I BASE DE LEGITIMACIÓ
ADEIT tracta la informació facilitada per l’usuari sota el seu consentiment i/o conseqüència de l’execució d’un contracte o compliment d’una obligació legal amb la finalitat d’atendre les sol·licituds diverses dutes a terme per part d’aquest. La finalitat perseguirà la gestió de: 1) Enviament d’informació sobre l’oferta formativa de ADEIT 2) Matrícules 3) Pràctiques externes 4) Informació relacionada amb altres activitats que duu a terme la institució (conferències, congressos, lloguer d’aules, Càtedra de Cultura Empresarial, innovació, empleabilidad) 5) Comunicacions electròniques d’acord amb els seus interessos. ADEIT podrà elaborar un perfil comercial, amb base a la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades amb base a aquest perfil, però es podrà usar per a realitzar filtrats.

En cadascun dels enviaments podrà donar-se de baixa d’aquestes comunicacions. El criteri de conservació de les dades tindrà base en la manifestació contrària al tractament per la seua banda. En tot cas, podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió o “dret a l’oblit”, limitació del tractament, portabilitat, dret a no ser objecte de decisions individualitzades i d’informació, així com plantejar qualsevol consulta respecte del tractament de les seues dades personals a través del correu datos@adeituv.es. Per a contactar amb el Delegat de Protecció de Dades podrà dirigir-se a l’adreça electrònica lopd@uv.es.

 
DURADA
Amb caràcter general, en ADEIT totes les dades personals, no es mantenen més temps del necessari per a la fi del tractament dels mateixos.
 
DRETS DELS INTERESSATS
Tota persona podrà exercir sobre els fitxers titularitat de ADEIT els següents drets conforme al RGPD:
- Dret d’accés a les seues dades personals per a saber quins estan sent objecte de tractament i les operacions de tractament dutes a terme amb ells.
- Dret de rectificació de qualsevol dada de caràcter personal inexacte
- Dret de supressió i d’oblit de les seues dades personals, quan açò siga possible.
- Dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades personals quan l’exactitud, la legalitat o la necessitat del tractament de les dades resulte dubtosa, en aquest cas podrem conservar-los per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
- Dret a la portabilitat de les seues dades personals, quan la base legal que ens habilite per al seu tractament siga una relació contractual o el consentiment.
- Dret d’oposició al tractament de les seues dades personals, quan la base legal que ens habilite per al seu tractament siga l’existència d’un interès legítim. A aquests efectes, deixarem de tractar les seues dades llevat que tinguem un interès legítim imperiós o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
- Dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment.
Així mateix, amb caràcter general, ADEIT no prendrà, sense un consentiment previ i informat, cap decisió basada únicament en el tractament automatitzat de dades personals, ni elaborarà perfils sense coneixement i consentiment de cada persona afectada.

L’usuari podrà plantejar les qüestions que considere en relació a la present Política així com exercir els seus drets en els termes legalment previstos havent de para açò dirigir una comunicació mitjançant correu postal a: ADEIT, Plaza de la Verge de la Pau nº 3, 46001 València o correu electrònic a: datos@adeituv.es amb indicació de la sol·licitud corresponent i acompanyat de còpia del DNI o document acreditatiu de la identitat.
No obstant açò, si una persona o grup de persones considera que s’ha comès una infracció de la legislació en matèria de protecció de dades respecte al tractament o cessió de les seues dades personals pugues, abans de presentar qualsevol tipus de reclamació, sol·licitar el nostre servei de resolució amistosa de controvèrsies en matèria de protecció de dades i noves tecnologies a través de lopd@uv.es.

En cas de no obtenir satisfacció en l’exercici dels seus drets, podrà presentar així mateix una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través de la seua seu electrònica, en presentació d’una reclamació de tutela de drets.

REVISIONS D’AQUESTA POLÍTICA
La Política de Privadesa de ADEIT s’anirà modificant per a adaptar-la a novetats que vagen sorgint. L’última data d’actualització queda registrada al començament de la mateixa.