Ocupabilitat
PRESENTACIó
La formació pràctica de titulats universitaris en empreses i institucions és un instrument al servei dels qui han realitzat la seua formació acadèmica en la Universitat de València. Aquest programa té com a finalitat el millorar la seua ocupabilitat mitjançant un procés d’adquisició de competències en empreses i altres entitats que els permeta posar en pràctica els coneixements obtinguts en els estudis universitaris.
 
Les beques potencien la ocupabilitat i faciliten la incorporació a l’ocupació

En tractar-se d’un programa formatiu la persona beneficiària no tindrà relació laboral amb l’entitat col·laboradora, que designarà una persona amb experiència en la matèria per a tutelar la seua formació pràctica.

L’entitat col·laboradora assumeix el cost del programa formatiu, que inclou la dotació econòmica a percebre per la persona que resulte beneficiària de la beca.

Aquest programa s’ajusta al previst en el Reial decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel qual es regulen els termes i les condicions d’inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de les persones que participen en programes de formació, en desenvolupament del previst en la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social.