Privat: Beques de mobilitat europea
INSCRIPCIó

Per a optar a una beca Leonardo da Vinci ADEIT, el sol·licitant després de comprovar que complix els requisits corresponents, haurà de registrar-se omplint el formulari de dades personals, en el que inserirà el seu Curriculum Vitae. FORMULARI SOL·LICITUD BEQUES LEONARDO DA VINCI ADEIT.

A partir d’eixe moment podrà optar a les beques per una de les dos modalitats següents:

A.- El candidat ja DISPOSA d’un acord amb una empresa per a realitzar una pràctica d’acord amb la seua titulació. Abans de confirmar a l’empresa l’inici de les pràctiques, haurà de remetre la documentació requerida per a la seua avaluació (becariosleo\@adeit.uv.es)

B.- El candidat NO DISPOSA d’una empresa d’acollida. En este cas, a més de participar en aquells processos de selecció en què les empreses demanden a ADEIT un perfil que es corresponga amb les seues característiques personals i professionals, podrà buscar l’empresa per si mateix. Per a això, l’Equip de Gestió de les beques d’ADEIT facilitarà ajuda i informació d’utilitat: model curriculum vitae en anglés, model carta de presentació, buscadors d’internet, etc.
S’haurà de sol·licitar a becariosleo@adeit.uv.es

NOTA.- Les ofertes rebudes d’empreses amb què ADEIT té acord, tindran prioritat de gestió i tramitació.

Els següents són tipus d’organitzacions no elegibles com a organismes d’acollida:

  • Institucions europees comunitàries i altres entitats europees incloses agències especialitzades (podrà trobar una llista exhaustiva en la pàgina web: http://ec.europa.eu/institutions/index_en.htm
  • Organismes que gestionen fons comunitaris (a fi d’evitar un possible conflicte d’interessos y/o doble finançament) 
  • Representacions o institucions públiques del país d’origen, ambaixades, consolats, instituts culturals, per ex. l’Institut Cervantes, col·legis, oficines espanyola de turisme, etc, atés que s’incomplix el requisit de transnacionalitat.
  • Universitats. Les pràctiques en Departaments Universitaris no són objecte de mobilitat Leonardo. L’exercici d’activitats acadèmiques, tant de docència com d’investigació en Departaments universitaris està fora de l’àmbit del Programa Leonardo da Vinci. Es podran fer pràctiques en els seus distints servicis per a realitzar pràctiques administratives, comercials, etc. Per ex. la secretaria d’una Universitat podria albergar una estada d’un tècnic administratiu.