Privat: Beques de mobilitat europea
QUI POT SOL·LICITAR-LA?

Per a beneficiar-se d’una Beca Leonardo da Vinci Adeit, el sol·licitant ha de complir amb els següents requisits:

  • Tindre una titulació universitària de qualsevol universitat espanyola, siga pública o privada, en qualsevol dels estudis impartits en elles i NO haver transcorregut més de dos anys des de la finalització dels estudis universitaris. (Nota aclaridora: Haver finalitzat els estudis universitaris després del 16/06/2011 i  fins al 15 de juliol de 2013, inclusivament).
  • No estar matriculat en cap estudi universitari.
  • Tenir nacionalitat d’un dels països participants en el Programa Leonardo da Vinci o residència permanent a Espanya.
  • No comptar amb experiència laboral de nivell universitari superior a un any una vegada finalitzats els seus estudis.
  • No percebre ajudes addicionals de la Comissió Europea per al mateix període de temps.
  • No haver gaudit amb anterioritat d’una beca Leonardo, doncs la condició de Becari Leonardo da Vinci pot ser obtinguda una única vegada, independentment del nombre de titulacions que estudie.
  • No tenir, ni haver tingut relació laboral o professional amb l’empresa o institució d’acollida en la qual es va a realitzar la pràctica.
  • No tractar-se de persones titulades amb estudis de doctorat, màster o d’altre tipus d’estudis de postgrau que no hagen obtingut el títol universitari previ a aquests estudis en una Universitat espanyola pública o privada, ni Persones titulades amb homologació de títols obtinguts en altres països.
  • Tindran prioritat aquells sol·licitants que no hagen gaudit d’altres beques per a experiències pràctiques en l’estranger una vegada finalitzats els estudis universitaris.
  • Justificar un nivell d’idiomes suficient per a la realització de les pràctiques: nivell mínim B1 o equivalent en l’idioma de treball. Aquesta acreditació es realitzarà a través dels certificats que es detallen en la taula d’equivalències de nivell d’idiomes.